88310688 (9821+)

ارتقا کیفیت و بهبود فرآیندها در هیچ سیستمی کار ساده و زود بازدهی نیست و نیاز به تلاش، پیگیری، شکیبایی، هماعنگی و برنامه ریزی دارد.

تلاش بر این بوده که در قالب روش FOCUS-PDCA ،  صاحبان فرآیند ها درگیر چالشها شده و پس از شناخت مشکل، نسبت  به چگونگی رسیدن به راه حل در قالبی موثر، شدنی و پایدار برنامه ریزی کنند.

با این هدف، درمانگاه دکتر حکیم زاده برای پایلوت این کار در مورد دو اولویت مصرف آب و انرژی در نظر گرفته شد و پس از هماهنگی با مدیر محترم درمان، کار با واحد دندان پزشکی از تاریخ 27 بهمن ماه  آغاز شد تا کم کم دیگر واحدها درگیر شوند. در این راستا ، مداخلات هزینه اثربخش به تفکیک آموزشی و ساختاری(فنی-مهندسی) برای بهینه سازی مصرف آب و انرژی، طراحی شده و پس از اولویت بندی و هماهنگی، انجام خواهند شد.