88310688 (9821+)

طی اعلام قبلی سازمان محیط زیست کل کشور سرکار خانم دکتر ژیلا مهدی آقایی ، مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی ومسئولیت اجتماعی سازمان محیط زیست  به همراه همکارانشان، از عملکرد کمیته محیط زیست وسلامت در آسایشگاه معلولین وسالمندان کهریزک بازدید نمودند.

در این بازدید پیشنهاداتی جهت همکاری وتسهیل فرآیند های محیط زیستی در آسایشگاه ارائه گردید:

  • کمیته محیط زیست آسایشگاه کهریزک بعنوان الگوی عینی وعملی به کلیه ارگان ها وکمیته های محیط زیست کشور معرفی گردد تا از تجربیات این کمیته در سطح وسیعی استفاده شود.
  • در بازدید از مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه کهریزک وجلسه ای با جناب آقای دکتر بختیاری مصوب گردید که با جلب نظر معاونت آموزشی سازمان محیط زیست بتوان درمرکز آموزش کلاس هایی بدون احتساب واحد با سرفصل آموزش محیط زیست برگزار گردد تا آن را با موافقت دانشگاه جامع علمی کاربردی در قالب یکی از واحد های درسی تصویب نمود.