88310688 (9821+)

با توجه به اهمیت آموزش در تغییر رفتار و عنایت به یکی از اولویت های کمیته یعنی کاهش مصرف آب وبهینه سازی مصرف یکی از جمعیت هایی که می توانند در کاهش مصرف وبهینه سازی آن اثر قابل توجهی داشته باشند نیکوکاران حمام می باشند .طی برنامه ریزی انجام شده وبا کمک واحد آموزش ضمن خدمت از بهمن ماه 1398 شروع به آموزش به نیکوکاران حمام در ساعات صبحانه نیکوکاران نمودیم تا با آموزش صحیح حمام مددجویان صرفه جویی معنا داری را پیش بینی نماییم.