88310688 (9821+)

یکی از اهداف کمیته سلامت ومحیط زیست آموزش ومشارکت حداکثری مددجویان در برنامه های اجرائی می باشد وبرای رسیدن به این هدف راه اندازی همیاران محیط زیست از مددجویان عضو کانون یکی از برنامه های اجرائی بوده است.

  • از این رو 2 تن از مددجویان جهت این همیاری در بخش نارون 1 انتخاب شدند که طی جلسات آموزشی به ایشان اهداف وروند کار توضیح داده شد.
  •  طی جلسه ای با مدیر بلوک نارون و مسئول بخش نارون 1 در خصوص  آشنایی با وظایف همیاران محیط زیست واعلام نظر در مورد ساعات ورود ایشان به بخش  تصمیم گیری شد.
  • با پیشبرد این هدف امکان ملموس تر شدن برنامه های اجرائئ وموفق بودن انها بیش از پیش می باشد