88310688 (9821+)

افراد نخبه می توانند با مشاوره یا همکاری مستقیم با آسایشگاه کمک های بسیاری در راه رسیدن به اهداف عالیه آسایشگاه نمایند.

آقای دکتر یزدیان یکی از این نخبگان می باشد که با کارآفرینی یکی از اهداف کمیته جذب نیروهای نخبه جهت بستر سازی  اعتلای توانبخشی مددجویان در راستای فعالیت موافق با محیط زیست وطرح کاشت و پرورش گیاه پالونیا در کشور عزیزمان فرصت های شغلی ایجاد نموده است .ایشان با طراحی باکس های خاصی برای کاشت بذر گیاه توانسته است در کوچکترین مکان وکمترین امکانات کار کشت را امکان پذیر نماید .