88310688 (9821+)

از بلوک نارون و بخش بنفشه 5 بازدید بعمل آمد.

در خصوص نصب مخازن جمع آوری هدر رفت آب توضیحاتی ارائه گردید و میزان هدر رفت در ماه به ایشان اعلام شد.

اشکالات موجود در بلوک نارون به همراه ایشان بررسی شد.

درمورد برنامه کاهش پسماند عفونی که منجر با کاهش مصرف تجهییزات مصرفی پزشکی خواهد شد با ایشان مذاکره گردید.