88310688 (9821+)

طبق بازدید معاون اجرایی آسایشگاه و اعضای کمیته از بخش های نارون ومحوطه فضای سبز ومحل دپوی پسماند در تاریخ 5 مرداد ماه، موارد ذیل بازدید و اصلاحات در آن صورت پذیرفت:

  • نصب اولین مخزن آب هدر رفت در بخش نارون 1 بصورت ضرب الاجل
  • پیشنهاد کمیته در خصوص اینکه در برخی مکان ها براساس نور استاندارد لامپ تعبیه گردد وبه مرور لامپ های LEDجایگزین
    لامپ های نئونی پرمصرف گردد.
  • آبیاری غیر اصولی فضای سبز مورد بازدید قرار گرفت و مقرر شد با مشاوره کمیته در کاشت گیاهان بازبینی صورت بگیرد وساعات آبیاری فضای سبز بازنگری گردد.
  • نظافت ،ساماندهی وبهسازی محیط محل دپوی دوریز نان وضایعات پشت کشتارگاه ایشان
  • لایروبی جویها
  • فنس کشی و تفکیک محل های دپوی ضایعات