88310688 (9821+)
  • حضور خانم مهندس شعاعی بعنوان نماینده کمیته محیط زیست وسلامت آسایشگاه در اولین استارت اپ طراحی وتولید
  • تکنولوژی های یادگیری با رویکرد آموزش مدیریت پسماند با همکاری کرسی آموزش محیط زیست یونسکو.
  • در این استارت اپ برشناسایی ومعرفی توانمندی های خلاقانه آموزشی در حوزه بازیافت تاکید داشت .
  • پیشنهاد استفاده از ظرفیت های آسایشگاه در طراحی و تولید محصولات بازیافتی باقیمت تمام شده مناسب ودر جهت ایفای نقش مسئولیتهای اجتماعی سازمانها
  • پیرو این ارائه ، درخواست بازدید از آسایشگاه برای آشنایی بیشتر با این توانمندی ها ارائه شد.
  • طرح پیشنهاد شده، در داوری اولیه مورد استقبال قرار گرفت ودر بخش نهایی داوری راه یافت.