88310688 (9821+)
  • ارسال آیین نامه مدیریت پسماند عفونی طی نامه اداری تحت نظارت مرکز آموزش براساس آیین نامه های وزارت بهداشت به معاونت سلامت آسایشگاه
  • برگزاری جلسه توجیهی در تاریخ 98/06/11 در دفتر معاونت سلامت آسایشگاه
  • برگزاری یک جلسه آموزشی با مشارکت حوزه سلامت برای بهیاران بلوک نارون تا آمار تجهیزات مصرفی را طبق کاردکس برآورد نمایند و به کمیته محیط زیست ارسال کنند.
  • 3 دوره برآورد مصرف ماههای فروردین ،اردیبهشت و خرداد انجام پذیرفت و همچنین آمار تعداد مددجویان، مصرف انسولین وداروهای تزریقی بخش های ارغوان تحویل کمیته گردید.
  • با بررسی دفاترگزارش پرستاری ماههای فوق آمار جدیدی برآورد گردید.
  • کاهش تجهییزات مصرفی از واحد اتو کلاو آغاز گردید.
  • این کاهش حدودا -/000ر000ر40 ریال در ماه برآورد شده است.
  • اجرای برنامه در نارون ها با مجوز معاونت محترم سلامت واعلام زمان شروع از طرف ایشان آغاز خواهد شد.
  • طبق پیش بینی ها می تواند بین 30 تا 40 درصد کاهش مصرف تجهیزات وپسماند عفونی را در پی داشته باشد .