88310688 (9821+)
  • بررسی 43 دستگاه تصفیه آب در بخش ها و واحد های آسایشگاه توسط کمیته
  • مشاهده ی این نکته که مقدار آب ورودی به این دستگاهها بالاتر از ظرفیت تصفیه بوده و وارد مخزن آب تصفیه شده نمی شود.
  • مقدار تقریبی 1 میلیون لیتر در ماه هدر رفته و وارد فاضلاب می شود.
  • با توجه به اینکه این آب ،آب شهری بوده ودارای تصفیه می باشد جهت مصارف شستشو قابل استفاده است.
  • تهیه مخازنی جهت جمع آوری آب مذکور و استفاده ی این آب جهت شستشوی ظروف وآبدارخانه ها
  • ارتباط با نیکوکاران و خرید و تهیه ی 6  مخزن توسط ایشان
  • تهیه ی 5 مخزن دیگر توسط کمیته محیط زیست
  • نصب 11 مخزن در بلوک های نارون و بنفشه توسط معاونت اجرایی
  • ذخیره سازی 237600 لیتر آب تصفیه شده در ماه