88310688 (9821+)
 • مراجعه به گروه حشره شناسی در سه ماهه اول با توجه به دستور صریح مرکز بهداشت جهت عقد قرار داد با شرکت های سم پاشی
 • 2 بار مراجعه و بازدید مدیر گروه حشره شناسی و بررسی بخش های بلوک نارون
 • تله گذاری محوطه وتعدادی از بخش های این بلوک در تاریخ های 13 و31 شهریور جهت نمونه گیری.
 • تخلیه بخش نارون 6 جهت سم پاشی
 • سم پاشی و لکه گیری کل بخش نارون به مدت 1 ماه
 • کاهش حدود 95 % میزان سوسک در این بلوک
 • کاهش 94 درصدی هزینه سم پاشی بلوک نارون با 5 هزار متر مربع زیر بنا از
  -/000ر000ر50 ریال به -/000ر000ر3 ریال با توجه به همکاری کمیته محیط زیست دانشکده حشره شناسی دانشگاه تهران
 • برآورد کاهش 80% مگس از واحد آشپزخانه با ادامه همکاری ها وسمپاشی
 • کاهش 95 درصدی هزینه سم پاشی آشپزخانه با 2 هزار متر مربع زیر بنا از
   -/000ر000ر20 ریال به  -/000ر000ر1 ریال .
 • برآورد کاهش 92 درصدی هزینه ی سم پاشی کلیه بخش های آسایشگاه در صورت عقد قرارداد با شرکت های سم پاشی از  حدودا -/000ر000ر000ر2 ریال به -/000ر000ر150 ریال.