88310688 (9821+)

در جلسات آغازین کمیته سلامت و محیط زیست طی تصمیم اعضاء مقرر شد که اولویت های محیط زیستی درآسایشگاه مورد بررسی اعضاء قرار بگیرد.و پس از نمره دهی به صورت جدولی بر اساس اهمیت موضوع طراحی گردید(جدول اولویت های 1398) .

در گام بعدی با بررسی جوانب و هماهنگی با معاونت محترم سلامت،  بلوک نارون جهت حل مشکلات اولویت بندی شده به صورت آزمایشی انتخاب شد تا با هماهنگی مسئول بخش و کارکنان،  به همراه
پیگیری های کمیته سلامت و محیط زیست، بسوی بلوک سبز گام بردارد. .

در این راستا فعالیت های زیر انجام پذیرفت:

 • نشست توجیحی کمیته محیط زیست با خانم نظری
 • بازدید کامل از بلوک نارون و ثبت چالش های محیط
 • برگزاری نشست و هم اندیشی با همکاران نارون 1 بعنوان بخش نمونه
 • برگزاری 4 نشست هم اندیشی درون کمیته برای
  برنامه ریزی با هماهنگی مشاور
 • نشست توجیحی جهت همکاران بهیار و مددیار عصر و شب

با عنایت به جدول اولویت های سال 98 ،اولویت های بلوک نارون طی تجمیع نظرات مدیر بلوک ،بهیاران و کمیته محیط زیست تعیین گردید.

اولویت های انتخابی در بخش نارون 1 برای طراحی مداخلات بهبود کیفیت،  به شرح زیر میباشند:

 • کاهش دورریز نان
 • کاهش پسماند غذا
 • کاهش پسماند عفونی
 • کاهش مصرف انرژی فسیلی
 • کاهش مصرف آب
 • تفکیک پسماند خشک از مبداء