88310688 (9821+)

در ادامه طرح کاهش پسماند غذا در سال 1397 ارزیابی دوره ای سه ماهه جهت حفظ برنامه اجرا شده انجام پذیرفت و در هر فصل ،یک هفته بصورت اتفاقی جهت ارزیابی بخش ها انتخاب میشد .

 

خوشبختانه طبق ارزیابی های انجام شده تغییر محسوسی که افزایش پسماند غذا را نشان دهد دیده نشده است وامید است در سال آینده نیز همین نتایج را حفظ نماییم.

کاهش پسماند غذا به همان نسبت باعث کاهش مصرف مواد اولیه غذایی
می شود ودر نتیجه نه تنها باعث کاهش پرداختی جهت دفع زباله خواهد داشت بلکه در هزینه تهیه مواد غذایی نیز صرفه جویی میشود .