88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دورهمی شاد یک روز پرنشاط  را برای سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز رقم زد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛  برگزاری جشن شاد و  دورهمی به منظور افزایش حس نشاط و امید به زندگی در سوئیت سالمندی گلها و ساختمان رزمرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان رز با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزارشد.

آغاز صبحگاهی که با لبخند و امید همراه است با دور همی شاد در سوئیت سالمندی گلها و مرکز رز نشان داد : دلخوشی های کوچک برای پرواز کردن سالمندان به سمت آرامش کفایت می کند بدون آنکه بالی برای پرواز داشته باشند ، همچنین حضور گروه  های موسیقی با اجرای شاد و مهیج  روزی پرنشاط را به سالمندان هدیه کرد.

دانایی مدیر سوئیت سالمندی گلها گفت : با توجه به اینکه کرونا  زندگی فردی و اجتماعی همه افراد جامعه را تحت تاثیر قرارداده و محدودیت هایی در دید و بازدید ، فعالیت های گروهی ، مسافرت و دورهمی به دنبال داشته ، لذا به منظور افزایش روحیه سالمندان ، افزایش حافظه و تمرکز، تقویت سیستم فیزیکی و در نهایت ارتقاء سطح سلامت در سالمندان برنامه هایی اتخاذ کرده و با برگزاری جشن و دورهمی شاد سعی داریم سختی روزهای کرونایی را برای سالمندان کمتر کنیم.

وی افزود : روانشناسی سالمندان در آسایشگاه خیریه کهریزک و توجه به بعد ذهنی ، هیجانی ، معنوی و فیزیکی در آنان با برگزاری جشن و دورهمی ، همچنین اعمال برنامه های ورزشی و هنری ، همواره مورد توجه کارشناس ذیربط قراردارد تا با هربهانه ای عشق را در طبق اخلاص به سالمندان هدیه کنیم .