88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه آموزش مهارت های زندگی ویژه کارکنان و مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: کارگاه آموزش مهارت های زندگی ویژه معاونین، مدیران و مسئولین و همچنین مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز با هدف پیشگیری از وقوع آسیب های محیطی -  شغلی و ارتقاء بهزیستی روان شناختی توانخواهان و کارکنان برگزار شد.

زرشکی- مدیر امور روان شناسی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز و مدرس این دوره گفت: اگر می خواهيم در زندگی با افرادی که با آنها در ارتباط هستیم، رابطه مطلوبی داشته باشیم، بایستی در ابتدا مهارت خودآگاهی که مادر تمام مهارت های زندگی است را کسب نماییم و به شناخت ویژگی های جسمانی، هیجانی، رفتاری، باورها، ارزش ها، افکار، خطاهای شناختی و نقاط قوت و ضعف خودمان که وجود دارد را بشناسیم تا بتوانیم رابطه خوب و موثری را شکل داده و ادامه دهیم.

مدیر امور روان شناسی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز افزود: شناخت نقاط کور خود با توجه به ویژگی هایی که هر فرد دارد می تواند در کیفیت رابطه نیز تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی مهارتهای دهگانه زندگی را شامل، مهارت خودآگاهی، همدلی، برقراری ارتباط موثر بین فردی، اجتماعی و سازگاری با دیگران، مهارت حل مسئله و تصمیم گیری، تفکر خلاق و انتقادی، مدیریت هیجان و مدیریت استرس عنوان کرد و گفت: بدون مهارت خودآگاهی نمی توانیم مهارت های ديگر بشناسیم و به آنها دست پیدا کنیم.

لازم به ذکر است در کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی که در 5 سال گذشته برای توانخواهان و کارکنان برگزار گردیده است، سعی شده این مهارت ها بیش از پیش مورد توجه تمامی اقشار جامعه و به ویژه جامعه هدف آسایشگاه قرار گیرد تا از میزان چالش های کارکنان و توانخواهان کاسته شود.