88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 • موج تلاش کادرآموزش وتوانبخشی بهبود درمان مددجویان آسایشگاه خیریه کهریزک البرز را به دنبال  دارد.

  به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ حمایت های بی دریغ همراه با زحمات و تلاش بی وقفه کادر آموزش و توانبخشی در این مرکز همواره لبخند و اشک شوق را برای مددجویان به ارمغان آورده و رضا آقازاده مددجوی ساکن درساختمان یاس مرکز نگهداری بیماران ام اس و ضایعه نخاعی از این قاعده مستثنی نیست .

  رضا آقازاده  46ساله حدود سه سال است که با حکم قضایی در این مرکز پذیرش شده است . وی سالها پیش  در یک حادثه

   رانندگی دچار مجروحیت درناحیه پاشده  که با توجه به فاقد سرپرست بودن پرونده وی  به این مرکز ارجاء پیداکرده است .

  موسوی روانشناس مرکز نگهداری بیماران ام اس و ضایعه نخاعی گفت :  زمانی که وی به آسایشگاه  سپرده شد به دلیل تصادف

  و عفونت در پا وی را تحت معالجه قراردادیم ، ویزیت توسط پزشکان آسایشگاه و اعزام به بیمارستان توسط این مرکز از اقدامات اساسی برای بهبود و درمان این بیمار بوده است .

  رضا با توجه به اینکه مهره کمرش نیز دچار آسیب شدید  شده بود به لحاظ شرایط روحی وضعیت مناسبی نداشت و با توجه به

  این که  به تشخیص پزشکان معالج قطع پای وی مورد تایید قرارگرفته بود دعوت به آرامش برای پذیرش این امر و نقص عضو با

  جلسات مکرر در حوزه روانشناسی برایشان در نظر گرفته شد.

  موسوی افزود  : با پیگیری های مکرر و ویزیت های پی درپی توسط پزشکان در نهایت با پیگیری مسئولین این مرکز  وارجاءپرونده به بیمارستانهای دیگر سرانجام این عفونت هولناک تنها با دارو درمان شد.

  شاید پر واضح باشد که پیگیر ی مکرر و دلسوزی خالصانه در درمان می تواند شرایط را عوض کند و قطعا با دلسوزی و پشتکار همه مسئولینی که پرونده پزشکی رضا را بررسی کردند این اتفاق هولناک جایش را به سلامتی داد .

  وی حالا درکمال سلامت زندگی می کند و با ترک متادون شرایط روحی مناسب تری را نیز دارد ، همچنین می توان گفت : که با تلاش کادر آموزش و توانبخشی در این مرکز فصل ایمان بهاری می شود و باران مهربانی سلامتی را به مددجویان تقدیم می کند .