88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دورهمی شاد با صرف صبحانه به همت نیکوکاران  برای معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: دور همی شاد با صرف صبحانه به همت نیکوکاران همیشه همراه و همدل آسایشگاه در مرکز نگهداری و توانبخشی معلولان و بیماران ام اس ساختمان یاس به منظور افزایش امید به زندگی با مشارکت تعداد زیادی از مددجویان  و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.

آغاز روزی متفاوت و همراه با امید نشان می دهد که گاهی همین  خوشی های کوچک می تواند امید به زندگی را افزایش دهد و همچنین حضور پر رنگ خیرین لبخند را میهمان صورت مددجویان کردند.


خانم دکتر جهانگرد مدیر مرکز جامع توانبخشی معلولان یاس گفت:  با توجه به اینکه کرونا  زندگی فردی و اجتماعی همه افراد جامعه را تحت تاثیر قرارداده و محدودیت هایی  را به دنبال داشته ، به منظور افزایش روحیه مددجویان، با برگزاری دورهمی شاد و صرف صبحانه،  سعی داریم سختی روزهای کرونایی را برای مددجویان  کمتر کنیم که در این خصوص گروه خیرین ما را در شرایطی که آسایشگاه در وضعیت سفید قرار دارد همراهی کرده و کمکهای خود را از ما دریغ نمی کنند