88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

نمایندگان سازمان ملی استاندارد و صنایع سلولزی بهداشتی از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز :  صبح روز شنبه وحدانی نماینده سازمان ملی استاندارد استان البرزبه همراه مریم قراگوزلی نماینده انجمن صنایع سلولزی بهداشتی از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند

 

این بازدید به  منظور جمع آوری اطلاعات میدانی در خصوص پوشینه مددجویان انجام گرفت  که در نشستی با مدیر پرستاری این مرکز و طی انجام مذاکراتی از شرح حال و وضعیت موجود پوشینه آسایشگاه صورت گرفت تا هرگونه نقطه نظری در خصوص معایب و استانداردهای پوشینه به منظور تحقیق و توسعه سازمانی بیشتر با توجه به اینکه مصرف کنندگان عمده از مددجویان هستند بررسی شود  تا شرایط رفاه وضعیت مددجویان با پوشینه مناسب مورد توجه قرارگیرد.

همچنین اعضای سازمان از مرکز نیلوفر، یاس و لاله بازدید کردند که این بازدید دو ساعت طول کشید.