88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کلاسهای آموزشی زخم بستر ویژه پرستاران در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه  خیریه کهریزک،  به منظور ارتقاء سطح علمی پرستاران و بهیاران این مرکز کلاسهای آموزشی و تخصصی  روشهای پانسمان نوین برگزارشد.

 

در این کلاس از هر بخش درمانی یک نفر پرسنل پرستار به عنوان منتخب  کلاس آموزشی دوره پیشرفته  زخم بستر حضور داشتند تا با راههای پیشگیری از زخم بستر آشنا شده و عوامل ایجاد زخم در مددجویان  را  ارزیابی

کنند .

این افراد دوره عمومی کلاسهای زخم بستر را طی سه ماه متوالی گذراندند و برای دوره تخصصی آموزش انتخاب شده تا با افزایش سطح آگاهی خود زخم بستر را در زمان کمتری  بهبود بخشیده و با  شناخت  زخمهای گوناگون  ، پاتولوژی  زخم ، آناتومی پوست ، درمان با  انواع پانسمانهای ساده  و نوین گامی مثبت دربهبود عملکرد درمان بیماران زخم بستر بردارند .