88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دوره آموزشی بررسی مشکلات کودکان کم توان ذهنی در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه  خیریه کهریزک، :  جلسه آموزشی ویژه  کودکان ذهنی مرکز آموزش وتوانبخشی روزانه کودکان نیلوفری آسایشگاه با موضوع بررسی و تشخیص مشکلات کودکان  کم توان ذهنی ۶ ساله انجام شد.

 

در این جلسات سیر پیشرفت و پسرفت آموزشی توانخواهان در مراکز بررسی و در جلسات مطرح گردید.تا براساس  نظر کارشناسان و مربیان بصورت مشارکتی طرح درمان ارائه گردد.

همچنین دراین جلسات تاثیر آموزش بازی درمانی ، موسیقی و ....برای شناخت مهارت اجتماعی کودکان کم توان ذهنی و سازگاری آنان با محیط بررسی میشود تا با دسته بندی کودکان در گروهای خاص سیر درمانی و آموزشی آنان آغاز شود .