88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جمعی از اعضای معاونت علوم پزشکی از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند  .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : صبح روز شنبه جمعی از اعضای  معاونت علوم پزشکی به منظور نظارت برحسن برنامه جامع عملیاتی در خصوص مبارزه با ویروس کرونا و تائید گزارش نهائی مطابق با بخشنامه های ارسال شده از سوی علوم پزشکی  به این مرکز آمدند .

 

این بازدیداز بخش درمانگاه وهمچنین مرکز قرنطینه صورت گرفت .دکتر شهسواری معاون سلامت وتوانبخشیآسایشگاه خیریه کهریزک ضمن همراهی در این بازدید گفت: برنامه های ستادی برای مقابله با ویروس کرونا با  تمامی

مدیران ومسئولین بخشهای بستری شده توسط دکتر افشین وجدانی مدیریت آسایشگاه به صورت متوالی انجام می پذیرد وتمامی همکاران تلاش خود رابرای پیشگیری وتحقق سلامت مددجویان انجام می دهند.

این اعضاء شرایط بستری مددجویان در بخش قرنطینه رابراساس پروتکل های از پیش تعیین شده توسط وزارت بهداشت وسازمان علوم پزشکی ارزیابی کردند و شرایط را منطبق با اصول وزارت بهداشت اعلام کردند و اذعان داشتند درصورت بروز هرگونه علائم مشکوک بیمار به فرنطینه انتقال پیدا کندتا با رعایت نکات بهداشتی درجامعه این بیماری ریشه کن شود .

دکتر شهسواری افزود: رهنمون های تیم های درمانی قطعا راه را برای مقابله با این ویروس هموارتر می کند وبا وجود بستری بیش از شسصد نفر مددجو اعم از کودک ، سالمند ، بیمار ام اس وضایعه نخاعی وبرگزاری کلاسهای آموزش به افرادی که به نوعی با مددجویان کار می کنند تاثیر به سزایی در کنترل این ویروس داشته وامید است که این بیماریدر دنیا ریشه کن شود .