88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

:  کلاس آموزشی کودکان کم توان ذهنی با نظارت روانشناس کودکان معلول در آسایشگاه خیریه کهریزک البرزبرگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ؛ چگونگی گذراندن اوقات فراغت کودکان کم توان ذهنی یکی از دغدغه های مهم در مراکز آموزشی و توانبخشی است و توجه به کودکان کم توان ذهنی با آموزش و برگزاری کلاسهای مختلف همواره مورد توجه مسئولین و مربیان آموزشی این مرکز قرارداد.

 

 یکی از مشکلات کودکان کم توان ذهنی و اتیسم ضعف در پردازش عصبی است .این کودکان علاوه بر مشکلات در سیستم عصبی در سیستم پردازش اطلاعات حسی ، حرکتی دچار مشکلاتی هستند که با برگزاری کلاسهای آموزشی و بازی با رنگ تحریک و یکپارچگی حسی درآنان تقویت می شود و به تدریح می توانند اطلاعات ادراکی را بهتر انتخاب کنند .

 از اهداف آموزشی برگزاری این دوره آموزشی آرامش درونی ، توجه ، یادگیری و هماهنگی حرکات و کنشهای درونی هوشمند  در کودکان نسبت به محیط پیرامون و بازی بارنگها ست . رنگ به عنوان اساسی ترین جلوه فضای آموزش وپرورش می تواند نشاط را در کودکان کم توان ذهنی فراهم کند و بازی با رنگ تاثیر مثبتی در شکوفائی حسی آنان به وجود می آورد .کودکان کم توان ذهنی با برنامه های از پیش تعیین شده توسط روان شناس و مربیان آموزشی در این کلاسها شرکت کرده و علاوه برسرگرمی تقویت یادگیری و مهارت در اولویت قرار می گیرد .