88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کلاسهای آموزشی ورزش ، موسیقی درمانی وکارگاه خود مراقبتی  به مناسبت هفته جهانی سالمند در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  ؛  برگزاری برنامه های متنوع به مناسبت هفته جهانی سالمند درمراکز چهارگانه آسایشگاه خیریه کهریزک البرز زیرنظر روانشناسان ، مربیان هنری و ورزشی برگزار می شود .

برنامه آموزشی سومین روز هفته سالمند بخش ساختمان رز مرکز نگهداری سالمندان زن ورزش و موسیقی درمانی است که با هدف افزایش شادکامی ،کاهش اضطراب ناشی از دوران کرونا، تقویت قوای جسمانی هماهنگی عملکرد  عصب،  عضله و تقویت اندام ها برگزار شد .

 

این  برنامه ورزشی با تلفیق موسیقی درمانی همراه بود زیرا موسیقی همراه با حرکات ورزشی ذهن را فعال تر می کند و هیجان بیشتری را در ورزش سالمندان به همراه دارد .

  همچنین در بخش ساختمان لاله مرکز نگهداری سالمندان مرد کلاس آموزشی خود مراقبتی سالمندان برگزارشد .

 در این کارگاه آموزشی  خود مراقبتی به سالمندان به منظور  استقلال جسمی ، روحی ، اجتماعی و معنوی آموزش داده شد  و سالمندان حس تعامل ، احترام ، شناخت تفاوتها ،  سازگاری با محیط پیرامون و همچنین احترام به عقاید دیگران را بیش از بیش آموزش دیدند.

هم چنین در این کلاسها عذرخواهی و تشکر به موقع که سبب همدلی در بین سالمندان با اطرافیان می شود یادآوری شد تا هیجانات ناشی از تنهایی ، انزوا ، دوری از فرزندان به ویژه در ایام کرونا کاهش یابد و سالمند را در بستر مناسبی به منظور سازگاری با محیط سوق دهد و در نهایت امنیت روحی وی تامین شود . سالمندان با توجه به آسیب پذیری در دوران سالمندی

وزودرنج بودن با آموزش مهارت بین فردی و سازگاری با محیط می توانند آرامش بیشتری داشته باشند .

 همچنین پخت آش دورهمی در بخش سالمندان daycare برگزارشد و مادران بخش daycareیا مرکز روزانه سالمندی روز خوشی را کناریکدیگر تجربه کردند  .لازم به ذکر  است کلاسهای آموزشی ، ورزشی با رعایت کامل  پروتکل های بهداشتی انجام شد .