88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دوره های آموزش روانشناختی  ویژه کارکنان کادر پرستاری در آسایشگاه خیریه کهریزک البرزبرگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛  دوره آموزشی ویژه کادرپرستاری با هدف ارائه تئوری روانشناختی در 4 جلسه برگزارشد  که از اهداف مهم آموزشی  این دوره ها افزایش  آگاهی  و تدبیر به منظور ارائه خدمات  بهتر به مددجویان  می باشد .

 

در این دوره های آموزشی اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی اذعان داشت : این جلسات آموزشی با حفظ دستورالعملهای بهداشتی و فاصله گذاری فیزیکی ویژه کادرپرستاری شامل مراقبین، بهیاران و پرستاران ساختمان نیلوفر مرکز  جامع نگهداری و توانبخشی شبانه روزی کودکان برگزار گردید.

 وی گفت : آموزش مهارت های زندگی در دوران کرونا و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیمی که این بیماری بر روان تیم درمانی ایجاد می کند  نیاز به تخیله و یادگیری مهارت هایی جهت مقابله موثر با تبعات روان شناختی دارد.

یکی از مهمترین مهارت هایی که می تواند به کادردرمانی کمک فراوانی نماید همدلی مدیران و مسئولین مراکز با این افراد است. در کنار مهارت همدلی، مدیریت استرس و هیجان هم به تک تک افراد در جهت مقابله موثر با تبعات روان شناختی این بیماری می تواند کمک شایانی نماید.

همچنین درخصوص بیماریهای کودکان با توجه به شیوع ویروس کرونا و آشنایی کامل با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی  آموزش های لازم به مراقبین و بهیاران  به منظور  حفظ سلامت  کودکانی که شبانه روزی در این مرکز نگهداری می شوند  ارائه شد .