88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دوره آموزشی ویژه کارکنان جدید در بدو استخدام با حضور مدیران مالی و اداری در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛  دوره آموزشی کارکنان بدو استخدام به منظور آشنائی با قوانین مالی واداری آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد .

 

رفتار سازمانی به اعمال افراد درون یک سازمان توجه می‌کند و چگونگی تأثیرگذاری آن رفتار را بر عملکرد سازمان بررسی

می‌کند. رفتار سازمانی با موضوعاتی مثل شغل، کار، غیبت، ترک شغل، بهره‌وری، عملکرد انسانی و مدیریت ارتباط داردو کارکنان

جدید در بدو استخدام باید با شرایط وضوابط آن سازمان به منظور تطبیق خود با قوانین وضع شده آشنا شوند .آشنایی با این امور با توجه به قوانین وضع شده می تواند عملکرد مناسب در حوزه فردی و اجتماعی در یک سازمان را به دنبال داشته باشد ، لذا بدین منظور دوره آموزش کارکنان در بدو استخدام توسط مدیر امور مالی و مدیر امور اداری برگزارشد .در این دوره آموزشی پیرامون قوانین حاکم بر آسایشگاه در حوزه فردی و اجتماعی ، رفت  و آمد منظم ، دستمزد وحقوق پرسنل ، شرایط دریافت وام و... توضیحاتی داده شد .همچنین معرفی کامل مراکز آسایشگاه ، تعداد توانخواهان و نحوه مناسب رفتار به منظور پیشگیری از بروز مشکلات به دلیل عدم آشنائی با قوانین و مقررات اداری از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی می باشد .

لذا کارکنان در بدو ورود باید به منظور حفظ قوانین فردی و سازمانی  با قوانین وضع شده آشناشوند تا عملکرد مناسبی داشته باشند .