88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از  آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ، تعداد 35 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به همراه اساتید مربوطه به این مرکز آمدند تا ضمن عیادت از سالمندان و  ارتباط موثر با سالمندان را بر اساس رشته تحصیلی خود بیاموزند  .

 

 خانم حسینی فر از اساتید این حوزه تحصیلی گفت : داانشجویان ما در آینده از دبیران این مرزو بوم هستند و بدون هیچ شکی

ارتباط و شناخت افراد، کودکان وسالمندان برای آنها ضروریست .

وی افزود: این مرکز بسار تمیز و اصولی بنا شده  و به لطف خدا شرایط مساعدی برای سالمندان در نظر گرفته شده و خدمات

رسانی این مرکز را بی نظیر توصیف کرد. دانشجویان با اهداء خوراکی های مصرفی وشییرینی به عیادت سالمندان زن ساختمان

نیلوفر رفتند و ساعاتی را با آنان گفتگو کردند . این بازدید دوساعت به طول انجامید .