88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کانون دوستداران محیط‌زیست متشکل از مددجویان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک، در بهداشت عمومی و به حداقل رساندن آسیب به محیط‌زیست خود در کوششی خستگی‌ناپذیرند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ در گرماگرم هفته معلولین و درحرکتی نمادین، کانون دوستداران محیط‌زیست اقدام به جمع­آوری زباله­های پیدا و نهان به‌ویژه ته سیگارهایی پرداختند که توسط افراد مختلف در محوطه آسایشگاه رهاسازی شده­ اند.

 

این جوانان معلول و مشتاق که داوطلبانه‌ در این کانون فعال هستند، تنها جمع­آوری زباله و تذکر رعایت بهداشت عمومی را در برنامه­ کاری خود ندارند، بلکه انواع برنامه­های حفظ و نگهداری از محیط‌زیست سالم را زیر نظر کمیته محیط‌زیست و سلامت آسایشگاه دنبال می­کنند. احداث گلخانه موقت جهت کاشت و نگهداری نهال، آگاهی بخشی به همنوعان و کارکنان و مراجعه‌کنندگان به آسایشگاه جهت انجام مسئولیت اجتماعی حفظ محیط‌زیست سالم، اشاعه فرهنگ دوستی با محیط‌زیست عاری از هرگونه آلودگی، دقت کافی در استفاده از حامل­های انرژی آب، و درنهایت به حداقل رساندن تولید زباله ازجمله برنامه­های روزانه این دوستداران محیط‌زیست در آسایشگاه خیریه کهریزک است.

گفتنی است در کمیته محیط‌زیست و سلامت آسایشگاه باهدف عاری سازی محیط عمومی کهریزک از هرگونه آلودگی، متشکل از داوطلبانی از معاونت­های مختلف در این مجموعه خیریه است. تفکیک زباله­های خشک و تر، آموزش­های مستمر به کارکنان جهت رعایت بهداشت عمومی، تأکید بر استفاده بهینه از حاصل­های انرژی، به حداقل رساندن دورریز مواد غذایی و دیگر اقداماتی که منجر به برخورداری از محیط‌زیست سالم برای همگانی به‌ویژه مددجویان و کارکنان کهریزک می­گردد، برنامه­های متنوعی است که کارگروه کمیته محیط‌زیست و سلامت آسایشگاه خیریه کهریزک در دستور کار خود دارد.