88310688 (9821+)

آخرین اخبار واحد پژوهش

به درخواست دبیرستان حضرت زهرا در محله گل حصار کهریزک و با همت واحد فرهنگی مرکز علمی کاربردی آسایشگاه کهریزک، کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان مقطع پنجم وششم دبیرستان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی  با سرفصل اعتیاد به اینترنت و فضای مجازی، در دبیرستان حضرت زهرا محله گل حصار کهریزک، برگزار شد.

 

واحد فرهنگی دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین وسالمندان کهریزک براساس اهداف این مرکز وهمه گیر نمودن فرهنگ دانشجویی در منطقه با دبیرستان های منطقه (مدیران ومشاوران تحصیلی) در تماس تنگاتنگ می باشد تا با ارائه اینگونه خدمات زمینه حضور پررنگ مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه کهریزک را در مدارس بیشتر نموده وباعث آشنایی بیشتر شهروندان ساکن در منطقه با رشته های تحصیلی ،امکانات ،چگونگی ثبت نام دانشجو وفواید تحصیل در مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین وسالمندان کهریزک گردد.

در برنامه های سال آینده واحد فرهنگی دانشجویی مرکز آموزش علمی کاربردی آسایشگاه معلولین وسالمندان کهریزک برنامه های هفتگی کارگاههای آموزشی ودر کنار آن جلسات پرسش وپاسخ جهت جذب دانشجو وآشنایی بیشتر دانش آموزان با مرکز وفرهنگ دانشجویی می باشد.