88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی در جمع ناظران پرستاری در آسایشگاه خیریه کهریزک با تفسیری جامع از خشم، مهارت های لازم جهت کنترل خشم را برای آنان یادآوری کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در نشست ۲ساعته کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با ناظران بخش های مختلف بستری مددجویان، آموزش های لازم جهت مواجهه با خشم و کنترل آن ارائه گردید.

صفورا عباسی با تعریفی کلی از مقوله خشم، گفت : خشم و عصبانیت احساسی است که میزان آن از تحریک خفیف و رنجش تا خشمی شدید و جنون آمیز در نوسان است.

وی در توضیح علل خشم نیز گفت : اعتقاد بر این است که معمولاً توسط دیگران یا محرک های بیرونی خشمگین و عصبانی می شویم، در حالی که عوامل محیطی، فرهنگی، هیجانی، جسمانی و نگرش یا طرز تفکر می تواند حد فاصل بین محرک ناخوشایند و بروز خشم باشد.

عباسی با نگاهی به برخی ویژگی های افراد ماهر در کنترل خشم، ادامه داد : این افراد به گونه ای عمل نمی کنند که به خود یا دیگران آسیبی وارد کنند، به حق و حقوق خود آگاهی دارند و مراقب هستند که خشم به پرخاشگری تبدیل نشود.

این کارشناس ارشد روانشناسی با تفکیک مهارت های کنترل خشم به خودآگاهی هیجانی، خنثی کردن خشم و قاطعیت، از همه حاضران در این جلسه آموزشی خواست تا با فراگیری شیوه های مختلفی که ارائه می شود،  در زمان بروز خشم و عصبانیت، کنترل لازم را در حیطه کاری خود داشته باشند.