88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با رویکرد « ارتباط موثر » و با هدف تقویت مهارت برقراری ارتباط با دیگران، کارگاه آموزشی ویژه مددجویان تیم مراقبت در منزل آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با آموزش سبک های ۴ گانه ارتباطی، کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

ندا ابراهیمی کارشناس ارشد روانشناسی با بیان اینکه تقویت برقراری ارتباط با دیگران در برنامه کاری این کلاس قرار داشت ، گفت : به طور کلی سبک های ارتباطی شامل منفعلانه، پرخاشگرانه، فریبکارانه و جرأت ورزانه است که هریک از آنها می تواند در یکایک افراد وجود داشته باشد.

ابراهیمی در ادامه نیز گفت : البته باید توجه داشته باشیم که هریک از این سبک ها می تواند در رفتار افراد به صورت موثر قالب باشد که تأکید ما بر سبک جرأت ورزانه در این کارگاه آموزشی بود.

وی با بیان اینکه بهترین سبک، جرأت ورزانه است نیز گفت : ویژگی های مثبت و منفی تمامی سبک ها تبیین شد و در توضیح سبک جرأت ورزانه گفته شد که لحن یک فرد باید به صورت مستقیم، واضح و روشن باشد و از کلی گویی پرهیز نماید.

کارشناس روانشناسی آسایشگاه در پایان اظهار داشت : راهکارهای رسیدن به سبک جرأت ورزانه بازگویی و در نهایت پرسشنامه های این ویژگی که توسط مددجویان تکمیل شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.