88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در دو روز متوالی و با هدف ارتقاء دانش انتظامی، کارکنان موسسه خیریه کهریزک گردهم آمدند تا آموزش های لازم را زیر نظر کارشناسان نیروی انتظامی شهرستان ری دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ سالن اجتماعات نراقی در مرکز علمی کاربردی کهریزک، شاهد برگزاری جلسات آموزشی کارکنان انتظامات موسسه خیریه کهریزک زیر نظر کارشناسان نیروی انتظامی بود.

این جلسات آموزشی که در تعامل مدیران مرکز علمی کاربردی کهریزک با معاونت آموزشی نیروی انتظامی تهران بزرگ محقق شد، دربرگیرنده کلیه مباحث حفاظتی و امنیتی و در نتیجه دانش افزایی کارکنان موسسه خیریه کهریزک بود.

سرهنگ رحمت الله قدسی فر معاون آموزشی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان ری در حاشیه این جلسات ، به خبرنگار کهریزک گفت : هوشیاری عوامل انتظامات در مواجهه با هرگونه رخداد ناهنجار امنیتی، آشنایی با نحوه مقابله با بحران های احتمالی و در مجموع اشراف کامل به برقراری نظم، از مباحث کلی است که در این دوره به مخاطبان آموزش داده شد.

سرهنگ قدسی فر تأکید کرد : هر اندازه که دانش کارکنان انتظامات نسبت به مسئولیت خطیر خود بیشتر باشد، به همان اندازه آرامش و امنیت در محل خدمت سایر کارکنان برقرار خواهد شد.

معاون آموزشی نیروی انتظامی شهرستان ری، تداوم تعامل پلیس با مسئولین موسسه خیریه کهریزک را متضمن افزایش دانش کارکنان دانست و افزود : نیروی انتظامی این قابلیت را دارد تا در هر زمان و مکان مناسب نسبت به ارائه خدمات مختلف انتظامی در این موسسه خیریه اقدامات مقتضی را به عمل آورد.