88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تهران در دیدار با کارکنان واحد انتظامات، پای صحبت تلاشگران عرصه حراست و بازرسی نشست و بر رفع دغدغه های کاری آنان تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛  بنا به درخواست کارکنان واحد انتظامات کهریزک، نشست مشترک این سخت کوشان حراست و بازرسی با دکتر نحوی نژاد در فضایی صمیمی برگزار شد.

در این نشست، هریک از کارکنان انتظامات به بیان دیدگاه های خود در روند رسیدگی به دغدغه های کاری پرداخته و از مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک دعوت کردند تا به مشکلات مطرح شده توجه بیشتری شود.

دکتر نحوی نژاد با تمجید از عملکرد این حوزه پرتلاش و با تأکید بر رفع مشکلات این واحد، گفت: سختی کار در واحد انتظامات با تعدد وظایف حساس و کلیدی بر کسی پوشیده نیست و ما نیز تلاش خواهیم کرد تا با آرامش بیشتری به انجام وظیفه بپردازید.

وی حفاظت از اموال و دارایی های مختلف آسایشگاه در طول شبانه روز را کاری طاقت فرسا خواند و افزود: با تمام مسئولیت های متعددی که بر دوش شما سنگینی می کند، با این حال باید توجه داشته باشید حفظ حیثیت و حرمت کارکنان از اصول اولیه و جدایی ناپذیر وظایف شماست.

دکتر نحوی نژاد اضافه کرد: قوانین و مقررات موجود در آسایشگاه باید اجرا شود، اجرای مقررات همواره باید به دور از خشونت و پرخاشگری بوده، تذکر عامرانه و در نهایت گزارش به مسئولان ذیربط راهگشا خواهد بود.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تکریم و مشایعت نیکوکاران را از وظایف اصلی واحد انتظامات برشمرد و گفت: کلیه مراجعه کنندگان به خصوص نیکوکاران در بدو ورود به آسایشگاه، با مأموران انتظامات مواجه می شوند و این شما هستید که با رفتارهای شایسته خود، معرف خوبی برای مجموعه خواهید بود. بنابراین باید نهایت تلاش خود را در تکریم مراجعین تحت هر شرایطی به عمل آورید.

در حال حاضر 37نفر در چهار شیفت کاری وظیفه حفاظت و امنیت ابنیه، تجهیزات، تأسیسات و بخش های مختلف بستری مددجویان در آسایشگاه خیریه کهریزک را در قالب واحد انتظامات عهده دار هستند.