88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر ابوالحسنی ذیحساب بهزیستی استان تهران و هیأت همراه با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک،به دیدار سالمندان و معلولین این مجموعه خیریه رفتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران؛ دکتر ابوالحسنی ذیحساب بهزیستی استان تهران در دیدار با دکتر نحوی نژاد بر تعامل همه جانبه بین دو طرف تأکید کرد.

وی کهریزک را سازمانی مردم نهاد دانست که در انجام رسالت الهی خود بسیار موفق عمل کرده و اذعان داشت:با این وسعت و جمعیت تحت پوشش،  اداره چنین مرکزی مستلزم یک مدیریت منسجم و کارآمد است و ما خوشبختانه این کارآمدی را در جای جای بخش های محل اقامت سالمندان و معلولین به صورت چشمگیری دیدیم.

دکتر ابوالحسنی افزود: در شرایط اقتصادی کنونی، این سازمان مردم نهاد توانسته است بار سنگینی از دوش دولت بردارد و به نیازهای متعدد جمعیت زیادی از سالمندان و معلولین پاسخ مناسب دهد.

ذیحساب بهزیستی استان تهران،  برگزاری جلسات منظم برای رسیدن به تفاهم دوجانبه را خواستار و بر رفع مشکلات این مرکز تأکید کرد.