88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

فعالیت های کمیته محیط زیست و سلامت در حوزه های پسماند، منابع آبی و فاضلاب، انرژی های فسیلی  و آموزش و فرهنگ سازی با حضور دکتر نحوی نژاد و اعضاء این کمیته مورد واکاوی و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در نشست مشترک کمیته محیط زیست و سلامت با مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، اقدامات انجام شده توسط این کمیته از زمان تشکیل از سال ۱۳۹۴ تا کنون مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این نشست، دکتر نحوی نژاد با نگاهی مثبت به اقدامات انجام شده اظهار داشت :  مجموعه فعالیت های محیط زیستی متناسب با امور جاری در آسایشگاه، قطعاً می تواند در رشد و تکامل خدمات در حال ارائه، تاثیرگذار باشد.

وی شرکت در همایش های محیط زیستی با نام آسایشگاه خیریه کهریزک را از دیگر محورهای لازم فعالیت های این کارگروه عنوان و تصریح کرد : کهریزک در ابعاد گوناگون به عنوان شاخصی مهم در توانبخشی و نگهداری معلولین و سالمندان در محافل علمی شناخته شده است، بنابراین معرفی ساختار کمیته محیط زیست در نظام مدیریتی آسایشگاه می تواند به اعتبارات موجود ، ارزشی دوچندان بخشد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تعیین برنامه های عملیاتی و زمانبندی پروژه های مختلف این کمیته را از دیگر ملزومات پیش رو اعلام و بر انسجام اقدامات لازم برای ایجاد فضایی عاری از هرگونه آلودگی زیست محیطی در کهریزک تأکید کرد.