88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با توسعه فعالیت های تیم توانپزشکی آسایشگاه خیریه کهریزک  تهران ، گفتار درمانی تنفسی بیماران مبتلا به ام اس در دستور کار این تیم قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک استان تهران؛ گفتار درمانی تنفسی با نظارت مستمر محمد آقاجانی گفتار درمانگر، آسیب شناس گفتار و زبان در برنامه توانبخشی بیماران مبتلا به ام اس ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک استان تهران قرار گرفت.
وی در تشریح این نوع درمان که در حجم تنفس و تولید اصوات بیماران ام اس بسیار موثر است، گفت : جمع زیادی از بیماران بخش ام اس نیازمند تمرینات حجم تنفسی هستند که با آموزش تنی چند از همکاران با تجربه در زمینه توانبخشی، موفق شدیم این تمرینات را به داخل بخش و اتاق های محل زندگی آنان ببریم.
آقاجانی با نگاهی به برخی از این تمرینات هم گفت : بیشینه زمانی که بیمار بتواند عمل دم را انجام داده و با یک بازدم شدید هوا را بیرون دهد، حبس تنفس به میزان حداقل ۵ ثانیه و عمل فوت کردن به شمع برافروخته، از جمله تمریناتی است که توسط همکاران ما در طول زمان درمان برای بیماران در نظر گرفته می شود..
این کارشناس تیم توانپزشکی آسایشگاه خیریه کهریزک استان تهران ، نظارت مستمر بر عملکرد همکاران و ارزیابی نتایج حاصل از این نوع درمان را حائز اهمیت دانست و بر استمرار درمان تا رسیدن به وضعیت مطلوب بیماران تأکید کرد.