88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر الهه ظاهری در گردهمایی معلولین جوان با تشریح مزایا و معایب ازدواج دو فرد معلول، به تحلیل موفقیت یا عدم موفقیت این مقوله پرداخت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در گردهمایی معلولین جوان آسایشگاه خیریه کهریزک، آشنایی بیشتر با مقوله ازدواج در برنامه آموزشی آنان قرار گرفت.

دکتر الهه ظاهری، روان درمانگر و مدرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در جمع معلولین جوان با نگاهی به مقوله ازدواج، گفت : ازدواج افراد در همه جوامع بشری با هر فرهنگ و مسلک و حتی شرایط جسمانی خاص، همواره مطرح بوده است.

وی با تشریح مفهوم ازدواج از نگاه روانشناختی و جهت گیری نسبت به این امر، گفت : غریزه میل به ازدواج حتی با نبود شرایط لازم و کافی، همواره در وجود افراد نهفته است و معلولین نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

بررسی ازدواج های موفق و ناموفق معلولین طی سالیان گذشته، مقایسه مزایا و معایب ازدواج دو فرد معلول و در نهایت ازدواج یک معلول با شخصی که از نظر جسمانی در سلامت به سر می برد، از دیگر مباحث مطروحه توسط این پژوهشگر بود.

در پایان این گردهمایی، راهکارهای ۱۵ گانه روانشناسی برای آن دسته از معلولینی که میل به ازدواج دارند اما به دلایل مختلف امکان این امر میسر نیست، مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت.