88310688 (9821+)

با پیگیری  مشاور کمیته محیط زیست سرکار خانم مهندس شعاعی در نمایشگاه مدیریت پسماند ومحیط زیست غرفه ای به مدت 3 روز، جهت ارائه برنامه های آموزشی واجرائی کمیته محیط زیست آسایشگاه کهریزک بصورت رایگان در اختیار کمیته قرار گرفت که فعالیت های آن به شرح ذیل است:.

  • آشنایی متخصصان این امر با آسایشگاه کهریزک و فعالیت های زیست محیطی آسایشگاه
  • بازاریابی محصولات کارگاه های توانبخشی که با دور ریز صنایع ساخته
    می شود.
  • عقد قرارداد کارگاههای توانبخشی با شرکت پارس رخش باختر جهت بازیافت لامپ های LEDکه با کمک 3 تن از توانخواهان هرماه حدود 400کیلو بازیافت انجام می شود که آورده مالی آن برابر با 8 میلیون ریال می باشد وشرکت فوق اعلام آمادگی جهت یک تن از مواد جهت بازیافت را داده است.
  • مذاکره در زمینه آموزش تعمیرات لامپ های LED برای توانخواهان با هدف راه اندازی  کارگاه فوق به منظور درآمد زایی