88310688 (9821+)

آسایشگاه معلولین و سالمندان خیریه کهریزک در اواخر سال 1351 به همت دکتر محمدرضا حکیم زاده رئیس وقت بیمارستان فیروز آبادی (شهر ری) در دو اطاق محقر در روستای کهریزک پایه گذاری شد.
با پیوستن خیرین دیگر و تهیه اساسنامه از تاریخ 1352/01/19 به مدت نامحدود رسما تاسیس و تحت شماره 1494 مورخ 1353/02/05 به نام آسایشگاه معلولین کهریزک (امین الدوله) به عنوان موسسه ای غیر تجاری در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به ثبت رسید.

موسسین و هیأت امناء اولیه عبارت بودند از:
آقایان جناب دکتر علی امینی ، حاج فرج اله موجدی ، دکتر محمدرضا حکیم زاده ، سیدعلی حکاک، لوئی جمائیل ، دکتر منصور مسگرا، مرتضی محمدیان ، حاج میرزا عباسعلی اسلامی ، حبیب اله مفید ، ابراهیم چهاردهی ، ، فرج اله نصر ، کمندعلی شعبانی ، حسین فرد ، محمدحسن زارع ، جمال علائی ، قاسم مرتضوی ، حسین شیخ زاده ، ، محمد فیروزآبادی، رضازاده و بانو مریم انشاء و غیره …
اعضا اولین هیأت مدیره آسایشگاه معلولین خیریه کهریزک( امین الدوله): آقایان فرج اله موحدی، سید علی حکاک، حسین شیخ زاده، محمدرضا حکیم زاده و لوئی جمایل

اسامی هیأت امناء در سال 1358:
خانم اشرف قندهاری، خانم شریفه مدنی، آقای دکتر حکیم زاده، آقای سید علی حکاک، آقای عباس تحریریان، آقای فرج اله موحدی، آقای حسین شیخ زاده، آقای لوئی جمایل، موسی جمایل، آقای توسلی، آقای دکتر نصر و آقای دکتر منصور مسگرا بعنوان بازرس

اسامی هیأت مدیره در سال 1358:
آقایان حاج فرج الله موحدی (رئیس هیأت مدیره) ، محمدرضا حکیم زاده (خزانه دار و مدیرعامل)، سید علی حکاک ، حسین شیخ زاده و لوئی جمائیل عضو اصلی هیأت مدیره و آقایان حاج عباس آسیم تحریان و محمد توسلی اعضاء علی البدل می باشند.

اسامی هیأت مدیره در سال 1367
خانم اشرف قندهاری، آقای کریم عزیزی، آقای محمدرضا شالی امینی، آقای عباس تحریریان، آقای سید علی حکاک، آقای عزیز اله علاالدینی و آقای حسین شیخ زاده عضو علی البدل

اسامی هیأت امنا در سال 1373:
خانم شریفه مدنی(کاتوزیان)، خانم اشرف قندهاری، خانم شفیقه رهیده، آقای کریم عزیزی، آقای سید علی حکاک، آقای محمدرضا شالی امینی، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای منصور مسگرا، آقای حسین شیخ زاده، آقای جواد آسیم و آقای کامران بهادرزاده

تغییرات هیأت امنا در سال 1373
آقای کامران بهادرزاده به جای آقای لوئی جمایل، آقای جواد آسیم به جای مرحوم عباس آسیم، خانم شفیقه رهیده به جای آقای محمدحسن محمد

اعضا هیأت مدیره در سال 1375:
خانم اشرف قندهاری، آقای کریم عزیزی، آقای سید علی حکاک، آقای جواد آسیم، آقای محسن آسایش و آقای عزیزاله علاالدینی و آقای کامران بهادرزاده قندهاری عضو علی البد

تغییرات هیأت امنا در سال 1376
آقای محسن آسایش به جای مرحوم محمدرضا شالی امینی

هیأت مدیره در سال 1378:
خانم اشرف قندهاری، آقای محسن آسایش، آقای جواد آسیم، آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای کریم عزیزی و آقای حسین شیخ زاده عضو علی البدل

اسامی هیأت امنا در سال 1386:
خانم اشرف قندهاری، خانم شفیقه رهیده، خانم نهاله نراقی و آقایان محسن آسایش، عزیزاله علاالدینی، جواد آسیم، مجید قمی، سید طاهر موسوی، سید علی حکاک و دکتر حسن احمدی

اسامی هیأت مدیره در سال 1386:
خانم اشرف قندهاری، آقایان محسن آسایش، سید علی حکاک، جواد آسیم، عزیزاله علاالدینی، سید طاهر موسوی، و آقایان دکتر حسن احمدی و مجید قمی عضو علی البدل .

اسامی هیأت امنا در سال 1388:
خانم اشرف قندهاری، خانم شفیقه رهیده، خانم نهاله نراقی و آقایان محسن آسایش، عزیزاله علاالدینی، جواد آسیم، مجید قمی، سید طاهر موسوی، سید علی حکاک، ابراهیم عسگریان، احمدآقا طاهباز، دکتر حسن احمدی، علی سلیمانی

اسامی هیأت مدیره در سال 1388:
خانم اشرف قندهاری، آقایان محسن آسایش، سید علی حکاک، جواد آسیم، عزیزاله علاالدینی، سید طاهر موسوی، مجید قمی، خانم نهاله نراقی و آقای حسن احمدی عضو علی البدل

اعضا هیأت امنا در سال 1390 عبارتند از:
خانم اشرف قندهاری، خانم دکتر شفیقه رهیده، خانم نهاله نراقی، آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای محسن آسایش، آقای مجید قمی، آقای ابراهیم عسگریان، آقای دکتر میرطاهر موسوی، آقای دکتر حسن احمدی، آقای جوادآسیم، آقای علی سلیمانی، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای عبدالرضا مانیان، آقای سید محمد حکاک

اعضا هیأت مدیره در سال 1390:
خانم ها: اشرف قندهاری(بهادرزاده)، دکتر شفیقه رهیده، نهاله نراقی . آقایان: جواد آسیم ، دکتر حسن احمدی ، مجید قمی، سید محمد حکاک، محمدرضا صوفی نژاد و دکتر ناصر رضایی.

اعضا هیأت امنا در سال1393:
آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای محسن آسایش، خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای علی حاج سید سلیمان، آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، آقای دکتر حسن احمدی، خانم نهاله نراقی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای عبدالرضا مانیان و آقای امیر حسین بروجردیان

اعضا هیات مدیره در سال1393:
خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای ابراهیم عسگریان، آقای دکتر حسن احمدی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای جواد آسیم

اعضا هیأت امنا در سال1395:
آقای سید علی حکاک، آقای عزیزاله علاالدینی، آقای محسن آسایش، خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای علی حاج سید سلیمان، آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، آقای دکتر حسن احمدی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای عبدالرضا مانیان

اعضای محترم هیات مدیره در سال 1395:
آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، آقای دکتر حسن احمدی، آقای مجید قمی، خانم شفیقه رهیده، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای امیر حسین بروجردیان، آقای علی نصر نراقی، آقای محمد طاهباز

اعضای محترم هیئت امنا در سال 1397:
آقای سید علی حکاک، آقای محسن آسایش، خانم دکتر شفیقه رهیده، آقای علی حاج سید سلیمان، آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، آقای دکتر حسن احمدی، آقای محمد طاهباز، خانم نهاله نراقی، آقای مجید قمی، آقای سید محمد حکاک، آقای محمدرضا صوفی نژاد، آقای عبدالرضا مانیان و آقای امیر حسین بروجردیان، آقای امید احمدی، آقای محمود عسگریان، آقای سید عباس موسوی، آقای علیرضا عزیزی و آقای مهدی شیخ زاده
بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی هیأت امناء مورخه 4/4/97 و انتخابات هیأت مدیره، به ترتیب 7 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل برای مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب شدند.

اعضای محترم هیات مدیره در سال 1399:
آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، آقای دکتر حسن احمدی، آقای مجید قمی، خانم شفیقه رهیده، آقای محمدرضا صوفی نژاد، ، آقای مجید محمد زاده، آقای محمد مانیان، آقای محمد طاهباز

اعضای محترم هیات مدیره در سال 1401

آقای دکتر حسن احمدی، آقای ابراهیم عسگریان، آقای جواد آسیم، ، آقای مجید قمی، خانم شفیقه رهیده، آقای محمدرضا صوفی نژاد، ، آقای مجید محمد زاده، آقای هادی هاشمی احمدی، آقای محمدرضا امینیان

 

Untitled 41254203

 

Untitled 11212121

 

مراکز تحت پوشش مؤسسه خیریه کهریزک

موسسه خیریه کهریزک(ستاد مرکزی)
آسایشگاه خیریه کهریزک
آسایشگاه خیریه کهریزک (استان البرز)
گروه بانوان نیکوکار( استان تهران)
انجمن بانوان نیکوکار کهریزک( استان البرز)
درمانگاه تخصصی و مرکز جراحی محدود جوادالائمه (ع)
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک

* خدمات اعضای هیأت امنا و هیأت مدیره به صورت داوطلبانه و افتخاری می باشد .