88310688 (9821+)

شماره حساب های بانکی موسسه خیریه کهریزک:

• ستادمرکز:
– حساب سپرده 0200870546003 بانک صادرات شعبه هفت تیر کد 1261
– حساب جاری 0102708340006 بانک ملی شعبه ویلا کد 452
– حساب جاری 32034421 بانک کشاورزی شعبه هفت تیر کد 1503
– کارت مجازی 6037691199500158 بانک صادرات

• آسايشگاه خيريه كهريزك:
– حساب جاری 0102483467003 بانک صادرات شعبه باقرشهر کد 1248
– حساب جاری 0108704413001 بانک ملی شعبه کهریزک کد 253
– حساب جاری 20139974 بانک رفاه شعبه کاغذسازی کد179

• گروه بانوان نيكوكار استان تهران:
– حساب سپرده 86/1489 بانک سپه شعبه شمیران کد 192

• آسايشگاه خيريه كهريزك استان البرز:
– حساب سپرده 0207200720009 بانک صادرات شعبه محمدشهر کرج کد2006
– کارت مجازی 6104337770094363 ملت جام
– کارت مجازی 6037691990086209 بانک صادرات

• گروه بانوان نيكوكار استان البرز:
– حساب سپرده 0101320123007 بانک صادرات شعبه هفت تیر کد 1261

• حساب درمانگاه جواد الائمه(ع):
حساب 255113282421 بانک پاسارگاد شعبه افسریه کد شعبه 255