88310688 (9821+)

با توجه به نیاز به همکاری نزدیکتر با امور اجتماعی در زمینه تعامل با مددجویان، برنامه های آموزشی و ..... از تاریخ 24 دی ماه، یک نماینده از حوزه امور اجتماعی به عنوان رابط با کمیته محیط زیست همکاری خود را آغاز کرده اند.