88310688 (9821+)

در پی مشارکت توانخواهان در اهداف کمیته سلامت ومحیط زیست ،با همکاری واحد روابط عمومی ومعاونت توانبخشی یک روز  از روزهای هقته معلول بعنوان روز معلول ومحیط زیست در آسایشگاه اعلام گردید و ضمن اعلام مرام نامه کمیته محیط زیست در جشن روز معلول ومعرفی کانون مددجویان دوستدار محیط زیست مقرر شد در روز 12 آذر ماه، معلولین با همراهی اعضا کمیته محیط زیست وسلامت در محوطه آسایشگاه طرح جمع آوری فیلتر سیگار را انجام دهند.