88310688 (9821+)

تعدادی از اعضای کمیسیون ملی یونسکو، کرسی آموزش محیط زیست یونسکو و شهرداری تهران از آسایشگاه کهریزک بازدید نمودند:

  • خانم دکتر فخری مدیر گروه آموزش کمسیون ملی یونسکو
  • آقای دکتر شبیری رئیس کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست
  • خانم دکتر صابری مدیر کارگروه آموزش مدیریت پسماند کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست
  • خانم دکتر حقیقی مدیر کارگروه تحلیل محتوی کرسی یونسکو در آموزش محیط زیست
  • خانم دکتر صادقی پور رئیس کمیته امور بانوان مجمع شهرداران
    کلان شهر ها