88310688 (9821+)
  • بازدید اعضای کمیته ی محیط زیست از نمایشگاه سالانه محیط زیست
  • گفتگو با سازمانها و شرکت های مختلف که میتوانستند در آسایشگاه کمک موثری برای پیشبرد اهداف سلامت و محیط زیست داشته باشند
  • دعوت از متعاملین محیط زیست جهت بازدید و همراهی با آسایشگاه کهریزک
  • آشنایی با افرادیکه از محصولات بازیافتی محصول جدید و قابل اسنفاده ای را تولید مینمایند و هماهنگی با ایشان جهت آموزش در واحد توانبخشی
  • نمونه برداری از کارهای دستی که توسط کودکان از محصولات بازیافت انجام پذیرفته بود.
  • برنامه ریزی جهت حضور آسایشگاه کهریزک در نمایشگاه محیط زیست بعنوان یکی از فعالان محیط زیست و سلامت در سال 99