88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بازدید اعضاء انجمن بانوان نیکوکار لندن


دونفرازخیرین انجمن بانوان لندن ازآسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، صبح روز گذشته دونفر از اعضاء انجمن بانوان نیکوکارلندن  میهمان آسایشگاه خیریه کهریزک بودند .
دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز به همراه خانم منشی زاده و خانم کاشانی پور که از اعضاء انجمن بانوان  نیکوکار لندن هستند پیرامون آسایشگاه و خدمات کلینیکی ؛ پاراکلینیکی ، توانبخشی و… دراین مرکز مذاکره کردند وبه اتفاق ازتمامی بخشها بازدید کردند .
خیرین لندن که درسالهای متوالی  درخرید دستگاههای سونوگرافی ، رادیولوژی ، ماموگرافی ، الکتروشوک و…در بخش کلینیک آسایشگاه مشارکت داشتند بااین دیدار نیز به نمایندگی از سایر اعضاء بانوان نیکوکار لندن قول برتامین کمک هزینه خرید چیلر برای بخشهای مورد نیاز آسایشگاه رادادند .
کاشانی پور ضمن بازدید از ساختمان گلها مرکز نگهداری سالمندان افزود: ساختمان گلها ازویژگی های بسیار مناسبی برخوردار می باشد که سالمندان می توانند با استفاده از بهترین خدمات بدون وابستگی به اعضاء خانواده یا فرزندان ،بدون دغدغه وبا امکا نات  کامل روزهای پیری خود را سپری کنند .
وی خدمات بی نظیر این مرکز رامبنیرمدیریت صحیح دکتر وجدانی دانستند وازاین بازدید احساس رضایت کردند.