88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

 به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ، 57 نفر ازدانش آموزان به همراه چند تن از دبیران ومعاون پرورشی هنرستان دخترانه گلشن برای بازدید از سالمندان به آسایشگاه کهریزک آمدند .
شاه زیدی دبیر این مدرسه گفت: یکی ازدروس جدید درنظام آموزش وپرورش درس ارتباط موثرمی باشد. و هدف ازبازدید را الویت دادن به تعلیم وتربیت واهمیت به حس نوع دوستی وتقویت آن دردانش آموزان ذکر کرد.
این گروه ضمن بازدید ازسالمندان به بخشهای مختلف دیگر نیزمراجعه و بیماران  ضایعه نخاعی وکودکان معلول را ملاقات کردند .
شاه زیدی ضمن تشکراز تمامی کسانی که دراین مرکز خالصانه زحمت میکشند تکریم سالمندان رابه دانش اموزان یادآورشد و کمک مالی خود رابه این مرکز اهداء کردند.