88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دوره آموزشی فرزند پروری نوین  ویژه والدین در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، کودکان و تربیت آنها از مسائل مهی است که همواره مورد توجه   خانواده ها و مسئولین مربوطه می باشد ، بدین منظور دوره آموزش فرزند پروری  به منظور آموزش اختلال  نافذ رشد ، اختلالات رفتاری ، تربیت جنسی ، بازی درمانی و تقویت مهارت های شناختی و سایر آموزشهای لازم در سه دوره آموزشی  برگزارشد . 

 

 اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی گفت : در این دوره به والدین آموزش داده شد که رفتار خود با کودک را مدیریت کنند.

این مهارت از طریق تمرین، ایفای نقش، بازخورد و الگو سازی بود که آموزش داده شد. بخشها و عناوین اصلی مورد بحث دراین کارگاه عبارت بودند از آشنایی با دسته بندی های نوین اختلال اوتیسم، انواع نوروپالستی سیته و کارکردهای نوروساینسی دراختلال اوتیسم، نشانه های زودرس و پیش بینی کننده نتایج و انواع بازده های مداخله بالینی رویکرد یکپارچگی حسی در کودکاناوتیسم، تمرینات بالینی استاندارد رویکرد مداخله یکپارچگی حسی، بررسی ارتباطات پردازش های حسی مختلف در بروز رفتار،آموزش بالینی پروتکل مداخله بیش حسی ویلبارگر، بررسی آخرین دستاوردهای نورولوژی و نوروساینس در تشخیص و افتراقالگوهای رفتاری اختلال اوتیسم از اختلالات مشابه و سایر اختلالات همبود، سطوح مختلف پردازشهای حسی و تاثیر آن بر رفتارهای کودک اوتیسم، اهمیت ایجاد تغییر در بافتار و محیط کودک در قالب مشاوره به خانواده و والدین؛ که توسط گروه روانشناسی برای گروهی از والدین کودکان ساختمان نیلوفر ارائه گردید. همچنین در این کارگاه آموزشهای بصری در قالب فیلم و کلیپ های آموزشیو نیز معرفی کتابهای راهنما در رابطه با محورهای همایش به سمع و نظر والدین رسیید.