88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دانشجویان کارشناسی  رشته روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی  از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : جمعی از دانشجویان کارشناسی رشته روانشناسی دانشگاه آزاد به همراه

اساتید مربوطه برای گذراندن دوره عملی واحد درسی به این مرکز آمدند .

 

این گروه ضمن مراجعه به تمامی بخشها از نزدیک با سالمندان و بیماران ضایعه نخاعی به گفتگو نشستند و سپس به دیدار

کودکان معلول رفتند . دکتر حسنوند استادیار این حوزه در خصوص این بازدید گفت : امروزه ‌روان‌شناسي ‌با همه ‌جنبه‌هاي

‌زندگي ‌ما ارتباط ‌دارد و توسعه همه جانبه یک جامعه بدون شناخت روان شناسی افراد ممکن نیست .

وی به دانشجویان یادآورشد :  وظیفه اصلی روانشناسان در جامعه ایجاد فضای آرام در محیط خانواده ، کار ، اجتماع می باشد و

افزود: حفظ بهداشت روانی افراد به همراه آموزش و پرورش افکار از وظایف اصلی روانشناسانی است که به عنوان کارشناس این حوزه فعالیت  می کنند.