88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور وهیئت همراه از آسایشگاه خیریه کهریزک البرز بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک : بازدید معاون توانبخشی سازمان بهزیستی وجمعی از مدیران کلبا عطر شکوفه های همراهی وهمدلی در کنار خانواده بزرگ آسایشگاه خیریه کهریزک انجام شد.

در این بازدید دکتر محمد نفریه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور وهیئت همراه  دکتر شهبازی ، دکتر بریمانی ، دکتر باغ علی شاهی  که جمعی از مدیران کل این سازمان راتشکیل می دادند حضور داشتند  .

در ابتدا دکتر افشین وجدانی روشن مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ضمن خوش آمدگوئی به میهمانان از گستردگی کار در این سازمان و پذیرش مددجویان ، تعداد افرادبستری شده ، کارگاههای هنری،  وضعیت درمانی مددجویان  وهزینه های جاری وعمرانی در این سازمان گفتگو کرد ، سپس به همراه میهمانان به سایر بخشها رفته و از تمامی بخشها بازدید کردند .

دکتر نفریه معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور دراین بازدید اذعان داشت با توجه به اینکه افراد واقشار نیازمند وآسیب پذیر مخاطبین اصلی بهزیستی هستند قطعا وظیفه سنگینی برای ارائه خدمات مطلبوب بر عهده داریم .وی گفت ارائه این خدمات با معرفی اصولی این سازمان امکان پذیر می باشد .

این بازدید 3 ساعت به طول انجامید .