88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه آموزشی مهارت خود آگاهی ویژه بزگسالان شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک :آموزش مهارت خودآگاهی ویژه بزرگسالان شاغل در محیط کارباعث رشد فکری ودرک صحیح افراد از محیط پیرامون  و مددجویانی که ارتباط مستقیم با آنها دارند می شود .

 

در این کارگاه های آموزشی تمامی مراقبین آسایشگاه که در حدود دویست وده  نفر می باشند به مدت دو ماه در قالب هشت گروه به مدت شش ساعت برای هر گروه آموزش داده می شود.

هدف از آموزش مهارت خودآگاهی که مادر تمام مهارت های زندگی است رسیدن به خود ارزیابی صحیح و انتخاب مسیرهای واقع بینانه برای خویشتن متناسب با همان خودارزیابی صورت گرفته به منظور رسیدن به احساس رضایت است.

اساس زندگی هر انسانی رسیدن به احساس رضایت است. در حقیقت خودآگاهی اجزایی دارد که مهمترین آن : شناخت ویژگی های جسمانی، هیجانی ، رفتاری و شناخت افکار و گفتگوهای درونی و نقاط قوت و ضعف و ... است. روش آموزش کارگاه یادگیری فعال است که باعث آموزش بهتر مهارت مورد نظر و درگیر کردن مخاطب برای یادگیری بهتر مهارت مورد نظر است.

 اردشیر زرشکی مدیر امور روانشناسی گفت : در این آموزش در خصوص شناخت افکار و خطاهای شناختی به منظور شناسایی و کنترل این نوع افکار و در نهایت در خصوص برداشت و انتظار نقش در گروه و اهمیت آن در حل مسائل و مشکلات بین فردی آموزش داده می شود.