88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جلسه تیم توانبخشی به منظور جابه جایی سالمندان زن در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز برگزارشد.               

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  : جلسه معاونت سلامت و  توانبخشی آسایشگاه  با مدیران و مسئولین مراکز به منظور آماده سازی شرایط جهت انتقال سالمندان به ساختمان رز انجام شد.

 

ساختمان رز مرکز نگهداری سالمندان زن که در اوایل مهرماه افتتاح خواهد شد واجد شرایط برای بستری و انتقال سالمندانی است که هم اکنون در ساختمان نیلوفر و یاس زندگی می کنند .

بدین منظور برای اصول  صحیح جابه جایی سالمندان و تامین نیازهای درمانی وکاهش استرس ناشی از این جابه جایی جلسه ای با حضور دکتر رضا شهسواری معاونت سلامت وتوانبخشی آسایشگاه  با مدیران مراکز ، مددکاران ، روانشناسان بخش مربوطه برگزارشد.هدف از این گردهمائی آمادگی مدیران مراکز ساختمان یاس ، نیلوفر، رز برای جابه جایی و تغییر شرایط بستری سالمندان در ساختمان رز مرکز نگهداری سالمندان زن می باشد

دکتر شهسواری در این جلسه گفت : جهت روند درمان مددجویان ، نگرانی خانواده ها از جابه جایی  تمامی تیم توانبخشی اعم از مدیران مراکز ، روان شناسان ، مددکاران و .... باید شرایط را به گونه ای فراهم سازند که با آرامش خاطر این جابه جایی انجام

گیرد زیرا کیفیت بهبود شرایط زندگی سالمندان در این مرکز ازاهمیت بالایی برخوردار است .

زارعی مدیرمرکز جامع ساختمان نیلوفر گفت : بدین منظور جلسه ای با خانواه های سالمندان برگزارشد تا خانواده ها از روند این جابه جائی مطلع باشند و ی در ادامه  افزود: یکپارچگی بستری مددجویان در یک بخش واحد از اهداف این مرکز بوده که با اتمام پروژه رز این امکان برایمان فراهم شده است .